FASHION ICON

Fashion

19 iulie 2010

"Sometimes we make love with our eyes. 
  Sometimes we make love with our hands. 
  Sometimes we make love with our bodies. 
  Always we make love with our hearts."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu